Geoviden 2005–2018

Det populærvidenskabelige blad Geoviden har eksisteret siden 2005. Her på siden finder du en oversigt over alle tidligere versioner af Geoviden, der udkom i perioden 2005–2018. I 2019 har Geoviden ændret karakter, hvad angår formidling og udtryk, og det er nu stilet særligt mod undervisning i gymnasiet. Klik på forsiderne herunder for at åbne bladet i PDF-format i et nyt vindue.

2018

Geoviden 1, 2018

Geologer på feltarbejde
Nr. 1, 2018

Feltarbejde spiller en stor rolle i geologers forskning og praktiske arbejde. I felten omsættes geologiske teorier til konkrete eksempler – og måske danner feltarbejdet grundlag for nye idéer?

Geoviden 2, 2018

Geoarkæologi
Nr. 2, 2018

Fagene geologi og arkæologi kan mange ting hver for sig, men tilsammen kan faget geoarkæologi komme rigtigt langt. I dette hæfte præsenteres historier med nogle af de nye og banebrydende forskningsresultater.

Geoviden 3, 2018

Fire forskellige artikler
Nr. 3, 2018

Vandrende klitter på Skagens Odde, jordskred ved Aabenraa, kystudvikling i Nordøsthimmerland og CO2 dybt ned i jorden – er emnerne i det nye nummer af Geoviden.

Geoviden 4, 2018

Geopark Vestjylland
Nr. 4, 2018

I det storslåede istidslandskab i Geopark Vestjylland er det Hovedopholdslinjen, der er rygraden. Bovbjerg Klint er en nøglelokalitet, men parken rummer også mange spændende kyststrækninger og en lang kulturhistorie.

2017

Geoviden 1, 2017

Fire forskellige artikler
Nr. 1, 2017

I dette nummer af Geoviden er der fokus på de fire områder: Indlandsisen og hedebølger, det seneste skred på Stevns Klint, genetablering af stenrev i Gilleleje og geodiversitet.

Geoviden 2, 2017

Læsø
Nr. 2, 2017

Læsøs opståen, kysttilvækst, klima, vegetation, bosættelse og saltindustri.

Geoviden 3, 2017

Nationalpark Mols bjerge
Nr. 3, 2017

Fundamentet under Mols Bjerge – et enkelt istidslandskab med en kompliceret dannelse, og landskabets historie efter istiden.

Geoviden 4, 2017

Byen og dens undergrund
Nr. 4, 2017

I dette nummer af Geoviden kan du læse om byen og dens undergrund i henhold til beliggenhed, udvikling, klimaforandringer og bygeologi.

2016

Geoviden 1, 2016

En krise i livets historie
Nr. 1, 2016

En krise i livets historie – Masseuddøen og samtidig vulkanisme ved Trias–Jura-grænsen.

Geoviden 2, 2016

Geologi på tværs af kysten
Nr. 2, 2016

I dette nummer af Geoviden kan du læse om kystens forskydning, marin kortlægning, kystnære områder, og meget mere.

Geoviden 3, 2016

Klint, Klit og Klima
Nr. 3, 2016

Klint, klit og klima – en geologisk historie om Vendsyssels dannelse.

Geoviden 4, 2016

Søforklaringer
Nr. 4, 2016

Dette nummer af Geoviden fokuserer på koblingen mellem landskab, grundvand og søer, og mange andre søforklaringer.

2015

Geoviden 1, 2015

Geopark Odsherred
Nr. 1, 2015

I dette Geoviden kan du læse om Geopark Odsherred, Danmarks første geopark.

Geoviden 2, 2015

Kviksølv
Nr. 2, 2015

I dette nummer af Geoviden er der fokus på kviksølv, hvor du kan læse om dets egenskaber og anvendelse, den globale kviksølvforurening, hverdagen med kviksølv, og meget andet.

Geoviden 3, 2015

Værdifuld geologi og geologibevarelse i Danmark
Nr. 3, 2015

Geoviden sætter fokus på geologibevarelse i Danmark, hvor du kan læse om følgende områder: Nationale Geologiske Interesseområder (NGI), Nationale Kystlandskaber (NK), GeoSites, Verdensarv, Geoparker og Nationalparker.

Geoviden 4, 2015

Indlandsisen – før og nu
Nr. 4, 2015

I dette nummer kan du læse om Indlandsisen igennem historien, fra 1930´ernes polarhelte, og til Grønlands geologiske udforskning, og meget andet ind imellem.

2014

Geoviden 1, 2014

Kontinenter i kollision
Nr. 1, 2014

I dette Geoviden kan du læse om historiske fremskridt i erkendelse og forståelse af bjergkædedannelser der blev gjort i anden halvdel af 1800-tallet.

Geoviden 2, 2014

Den danske havbund
Nr. 2, 2014

Geoviden sætter fokus på den danske havbund, hvor du kan finde information om sediment- og habitatkortlægning, det nye digitale havbundssedimentkort, råstofferne i havet omkring Danmark og meget andet.

Geoviden 3, 2014

Stevns Klint
Nr. 3, 2014

Geoviden sætter fokus på Stevns Klint der er kommet på UNESCO´s liste over verdensarv. Du vil i dette nummer kunne læse om Klintens geologiske udmærkelse for placeringen på verdenslisten.

Geoviden 4, 2014

Nitrat
Nr. 4, 2014

I dette hæfte er der fokus på nitrat i drikkevand, grundvand og økosystemer. Derudover vil du også have mulighed for at læse om omsætning af nitrat i undergrunden, transport af nitrat fra rodzonen til overfladevand og beskyttelse af grundvandsressourcen.

2013

Geoviden 1, 2013

Olie og gas i dansk undergrund
Nr. 1, 2013

I dette hæfte kan du finde viden om olie og gas i den danske undergrund. Olie- og gasdannelse i Nordsøbassinet, Jurassiske sandstensreservoirer og skifergas i Danmark bliver bl.a. gennemgået.

Geoviden 2, 2013

Kraterstrukturer, meteoritter og chokeffekter
Nr. 3, 2013

Denne udgave af Geoviden  graver i meteoritter og kraterstrukturer for at undersøge baggrunden for de spændende møder mellem Jorden og himmellegemerne.

Geoviden 3, 2013

Geoviden
Nr. 3, 2013

I dette hæfte kan du læse om følgende områder: superstormen i 1634, grundvandskortlægning i Thailand, Kattegat – Nordeuropas bedste klima- og miljø-dataarkiv?, olie-indvindingseksperiment og isbjerge flår havbunden op.

Geoviden 4, 2013

Jordbund
Nr. 4, 2013

Geoviden sætter fokus på jordbunden, hvor du kan læse om jordbundsudvikling, jordbunden som landskabsdannende faktor og arkiv, og meget andet.

2012

Geoviden 1, 2012

Anholt
Nr. 1, 2012

I dette hæfte er Anholt i fokus, hvor du bl.a. kan læse om landskabet, strandvoldssletten og ørkenen på Anholt.

Geoviden 2, 2012

Salt
Nr. 2, 2012

I dette hæfte kan du læse om salt som et vigtigt mineral, saltet i Danmarks undergrund, salt grundvand og om Nordens første storindustri – saltproduktionen på Læsø (1150-1652).

Geoviden 3, 2012

Molerets historie
Nr. 3, 2012

Denne udgave lægger vægt på jordarten Moler, som et specielt dansk geologisk fænomen.

Geoviden 4, 2012

Mineralske råstoffer
Nr. 4, 2012

Med mineralske råstoffer i fokus vil du i dette hæfte finde information om hvad råstoffer bruges til, mineralske råstoffer i Grønland, kritiske mineraler og råstoffernes dynamik.

2011

Geoviden 1, 2011

Bornholm-Skåne regionens tektoniske udvikling
Nr. 1, 2011

I dette nummer kan du læse om Bornholm-Skåne regionens tektoniske udvikling.

Geoviden 2, 2011

Slutdepot for Risøs radioaktive affald
Nr. 2, 2011

I dette hæfte er der fokus på et slutdepot for Risøs radioaktive affald, hvor der gennemgås risikovurderinger, depotdesign og transportstudier.

Geoviden 3, 2011

Klimaændringer i fortid og nutid
Nr. 3, 2011

I hæftet er der to eksempler på varme perioder, angående skoven ved Nordpolen og Eem-tiden. Derudover indeholder hæftet også to eksempler på kolde perioder, i henhold til den sidste istid og Den Lille Istid.

Geoviden 4, 2011

Geovidenskab A
Nr. 4, 2011

Med dette nummer af Geoviden har vi – fra vores del af geovidenskaberne – søgt at give nogle smagsprøver på, hvad det nye gymnasiefag kan indehold, fx omkring jorden der skælver, jordens klimasystem og modellering af grundvandsstrømme.

2010

Geoviden 1, 2010

Darwin som palæontolog
Nr. 1, 2010

Geoviden sætter fokus på Darwin, ved bl.a. at se på hvordan man opfattede udvikling før Darwin og hvilken indflydelse Darwin har haft på den moderne biologi.

Geoviden 2, 2010

Danmarks geologiske udvikling fra 1.450 til 65 mio. år før nu
Nr. 2, 2010

Dette nummer af Geoviden undersøger Danmarks geologiske udvikling, hvor den danske forhistorie kan “læses” ud af sten og klipper i undergrunden.

Geoviden 3, 2010

Danmarks geologiske udvikling fra 65 til 2.6 mio. år før nu
Nr. 3, 2010

Dette hæfte fokuserer på Danmarks geologiske udvikling fra 65 til 2,6 mio. år før nu, med henblik på Palæogen og Neogen.

Geoviden 4, 2010

Radon og radioaktivitet i danske bjergarter og sedimenter
Nr. 4, 2010

I dette hæfte kan du læse om radon, hvad det er og hvor det befinder sig i Danmark.

2009

Geoviden 1, 2009

Vadehavet
Nr. 1, 2009

Geoviden sætter fokus på vadehavet, som er et af verdens kystnære vådområder. Det er dannet i forbindelse med havspejlsstigning, der efterfulgte afsmeltningen af isen fra den seneste istid.

Geoviden 2, 2009

Klimaændringer
Nr. 2, 2009

Geoviden undersøger hvordan klimaændringerne forventes at påvirke mængden og fordelingen af nedbør. Der er imidlertid mange forhold ved opgørelsen af vandbalancen og effekten af klimaændringer, som er uafklarede.

Geoviden 3, 2009

Ocean, is og klimaændringer
Nr. 3, 2009

Geoviden undersøger hvordan fremtidens klima bliver. Her får du et indblik i hvad der sker i forhold til vores klima.

Geoviden 4, 2009

Darwin i dansk videnskab og kultur
Nr. 4, 2009

Geoviden kigger nærmere på hvordan evolutionsteorien blev modtaget i Danmark.

2008

Geoviden 1, 2008

2008 – Jordens internationale år
Nr. 1, 2008

Geoviden undersøger jordklodens tilstand, som man er nød til at forholde sig til, og som giver forskerne et særligt fagligt ansvar.

Geoviden 2, 2008

Geo-forskning i ulande
Nr. 2, 2008

I dette nummer af Geoviden rettes fokus mod ulande og de geologiske forhold efterforskes.

Geoviden 3, 2008

Livets historie prækambrium
Nr. 3, 2008

Geoviden undersøger de tidligste spor af liv på jorden og kigger nærmere på de tidligste fossiler.

Geoviden 4, 2008

Livets historie phanerozoikum
Nr. 4, 2008

I dette hæfte af Geoviden kan du læse mere om anden del af livets historie (Phanerozoikum). Den første del af livets historie (Prækambrium) finder du i Geoviden nr. 3, 2008.

2007

Geoviden 1, 2007

Landskabets udvikling i Danmark
Nr. 1, 2007

I dette nummer af Geoviden kan du læse om det danske landskabs udvikling gennem tiden.

Geoviden 2, 2007

Små-skala guldminedrift i udviklingslande
Nr. 2, 2007

Geoviden sætter fokus på minedrift i små-skala som er udbredt i udviklingslande.

Geoviden 3, 2007

Galathea 3
Nr. 3, 2007

Dette nummer af Geoviden fortæller om Galathea 3 ekspeditionen i Grønland.

Geoviden 4, 2007

Vulkaner
Nr. 4, 2007

Geoviden sætter fokus på hvad, der forsager vulkaner og undersøger temperaturfordelingen i jorden.

2006

Geoviden 1, 2006

Vandressourcer
Nr. 1, 2006

I denne udgave af Geoviden præsenteres problemstillingerne omkring forvaltningen af vand i Senegal-bassinet samt de overordnede begrebsmæssige grundlag for vandressourceforvaltning.

Geoviden 2, 2006

Klima
Nr. 2, 2006

Geoviden sætter fokus på klimaforandringerne og beskæftiger sig med udslippet af drivhusgasser og hvordan det hænger sammen med måden hvorpå samfundet er indrettet.

Geoviden 3, 2006

Solsystemet
Nr. 3, 2006

I dette hæfte af Geoviden gives et naturvidenskabeligt bud på hvor vi kommer fra og hvordan livet opstod.

Geoviden 4, 2006

Fortidens drivhusverden
Nr. 4, 2006

Geoviden sætter fokus på fortidens klima som giver bedre mulighed for at vurdere fremtidens klima.

2005

Geoviden 1, 2005

Mineralske råstoffer
Nr. 1, 2005

I dette nummer af Geoviden sættes der fokus på Grønlands råstoffer.

Geoviden 2, 2005

De seneste 150.000 år i Danmark
Nr. 2, 2005

Geoviden undersøger islandskabet og naturens udvikling gennem de seneste 150.000 år i Danmark.

Geoviden 3, 2005

Danmarks kyster
Nr. 3, 2005

I dette nummer af Geoviden sættes der fokus på Danmarks kyster.

Geoviden 4, 2005

Jordens indre
Nr. 4, 2005

Geoviden undersøger processerne i jordens indre og hvad der forårsager jordskælv og tsunami.